Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

Oznámení

Důležitá sdělení představenstva společnosti REDASH, a.s. pro akcionáře

 • Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií

  Obchodní společnost REDASH, a.s. předkládá, na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21.6.2024 veřejný návrh smlouvy na koupi svých akcií určený vlastním akcionářům. Tento Návrh je uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti REDASH, a.s. pro svolání valné hromady, tj. na internetových stránkách www.redash.cz a v Obchodním věstníku.

  Více informací

 • Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

  Představenstvo společnosti REDASH a.s. oznamuje, že za neplatné bylo prohlášeno celkem 22168 kmenových listinných akcií na jméno emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 500 Kč.

  Více informací

 • Informace o nabývání vlastních akcií

  Představenstvo společnosti REDASH a.s. informuje, že řádná valná hromada, které se konala dne 21.6.2024, schválila návrh představenstva o nabytí vlastních akcií společnosti, podle § 301 zákona o obchodních korporacích.

  Více informací

 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu

  Představenstvo akciové společnosti REDASH, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČO: 44012080, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3886, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2024 od 9.00 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

  Více informací

 • Výzva k převzetí akcií společnosti v dodatečné lhůtě

  Společnost tímto dodatečně vyzývá své akcionáře, kteří tak doposud neučinili, k převzetí listinných akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 500 Kč, a to v dodatečné lhůtě, která je stanovena od 1.3.2024 do 30.6.2024.

  Více informací

 • Výzva akcionářům k předložení a výměně akcií

  Představenstvo akciové společnosti REDASH, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČO: 44012080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3886, tímto v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), oznamuje akcionářům společnosti, že se k 1. 1. 2014 podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona změnily listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie na jméno.

  Více informací

 • Zásady ochrany osobních údajů GDPR

  Zpracování vašich osobních údajů provádí společnost REDASH, a.s. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci, jejími společníky či statutárním orgánem, případně zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

  Více informací

 • Oznámení o změně podoby akcií

  Představenstvo akciové společnosti REDASH, a. s., oznamuje, že mimořádná valná hromada společnosti REDASH, a. s., konaná dne 4.10.2001 v 9.30 hod. v sídle společnosti, rozhodla o změně podoby akcií společnosti REDASH, a. s. (původně ISIN: CZ0009090809) ze zaknihovaných na listinné a že Komise pro cenné papíry zrušila následně ISIN těchto akcií. Po zrušení registrace akcií v SCP, které by mělo proběhnout nejpozději do 15. 11. 2001, si mohou akcionáři vyzvednout své akcie v listinné podobě v sídle společnosti.

  Více informací