Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

Výzva akcionářům k předložení a výměně akcií

Představenstvo akciové společnosti REDASH, a.s. se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČ: 44012080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3886,

tímto v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), oznamuje akcionářům společnosti, že se k 1. 1. 2014 podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona změnily listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie na jméno.

Představenstvo společnosti REDASH, a.s. tímto v souladu s § 3 odst. 2 zákona vyzývá akcionáře společnosti, kteří vlastní listinné akcie na majitele, k předložení těchto akcií k výměně (přeznačení) za listinné akcie na jméno a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů společnosti.

Výměna (přeznačení) stávajících akcií včetně zápisu do seznamu akcionářů bude probíhat v sídle společnosti REDASH, a.s., v Praze 4, Branická 1881/187, a to v období od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2014, vždy v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin, po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 222741103. Posledním dnem k výměně je pondělí 30. 6. 2014.

K provedení výměny (přeznačení) je třeba předložit dosavadní listinné akcie, platný průkaz totožnosti, a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů společnosti. Případný zástupce akcionáře se kromě platného průkazu totožnosti prokáže řádným zmocněním s úředně ověřeným podpisem akcionáře. V případě, že je akcionářem právnická osoba, předloží její jednající statutární orgán platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Pověřený zástupce právnické osoby předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.

V souladu se zákonem upozorňujeme na následky nepředložení akcií, resp. nesdělení potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů, ve výše uvedeném termínu, které jsou podle § 3 a § 4 tohoto zákona následující:

  • akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a sdělením potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení,
  • rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení předložením akcií a sdělením potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů, nevznikne mu právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení.

Představenstvo společnosti REDASH, a.s.

Výzva ve formátu PDF ke stažení (velikost 145 kB)