Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

Hospodaření společnosti

Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2018. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 a Rozvaha ke dni 31.12.2018 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (2,55 MB).

Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 v celých tisících Kč

  Položka Účetní období
Sledované Minulé (2017)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 847 467
A. Výkonová spotřeba 628 732
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0
C. Aktivace 0 0
D. Osobní náklady 0 0
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 170 1.049
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé 370 1.049
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné -200 0
III. Ostattní provozní výnosy 100 275
F. Ostatní provozní náklady 35 312
F.3. Daně a poplatky 35 35
* Provozní výsledek hospodaření 114 -1.351
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 213 572
VII. Ostatní finanční výnosy 0 135
K. Ostatní finanční náklady 28 16
* Finanční výsledek hospodaření 185 691
** Výsledek hospodaření za po zdanění 299 -660
*** Výsledek hospodaření za účetní období 299 -660
* Čistý obrat za účetní období 1.160 1.449

Rozvaha ke dni 31.12.2018 v celých tisících Kč - AKTIVA

  Aktiva Běžné účetní období Minulé (2017)
Brutto Korekce Netto
  Aktiva celkem 199.747 -25.673 174.074 173.815
B. Stálá aktiva 182.310 -21.173 161.137 147.207
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 237 -237 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 23.236 -15.636 7.600 7.970
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 158.837 -5.300 153.537 139.237
C. Oběžná aktiva 17.024 -4.500 12.524 26.583
C.II. Pohledávky 16.149 -4.500 11.649 4.946
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 16.149 -4.500 11.649 4.946
C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 19.600
D. Časové rozlišení aktiv 413 0 413 25
D.1. Náklady příštích období 24 0 24 25

 Rozvaha ke dni 31.12.2018 v celých tisících Kč - PASIVA

  Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2017)
  Pasiva celkem 174.074 173.815
A. Vlastní kapitál 173.632 173.333
A.I. Základní kapitál 147.924 147.924
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 25.409 26.069
A.V. Výsledek hospod. běžného úč. období (+/-) 299 -660
B.+C. Cizí zdroje 442 482
C. Závazky 442 482
C.I. Dlouhodobé závazky 0 0
C.II. Krátkodobé závazky 442 482
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 177 193
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 15 38
C.II.8. Závazky ostatní 250 251