Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

Hospodaření společnosti

Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2022. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022, rozvaha ke dni 31.12.2022 a příloha k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavená k 31.12.2022 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (5,92MB).

Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022 v celých tisících Kč

  Položka Skutečnost v ÚO
běžném minulém
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 648 984
A. Výkonová spotřeba 1.325 1.012
A.2. Spotřeba materiálu a energie 236 304
A.3. Služby 1.089 708
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0
C. Aktivace 0 0
D. Osobní náklady 0 79
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti -4.405 701
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé 595 701
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné 595 701
E.3. Úpravy hodnot pohledávek -5.000 0
III. Ostattní provozní výnosy 0 4
III.3. Jiné provozní výnosy 0 4
F. Ostatní provozní náklady 5.129 77
F.3. Daně a poplatky 18 43
F.5. Jiné provozní náklady 5.111 34
* Provozní výsledek hospodaření -1.401 -802
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 22 1
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 22 1
J. Nákladové úroky a podobné náklady 11 0
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 11 0
VII. Ostatní finanční výnosy 31 7
K. Ostatní finanční náklady 49 44
* Finanční výsledek hospodaření -7 -36
** Výsledek hospodaření před zdaněním -1.408 -838
*** Výsledek hospodaření za účetní období -1.408 -838
* Čistý obrat za účetní období 701 996

Rozvaha ke dni 31.12.2022 v celých tisících Kč - AKTIVA

  Aktiva Běžné ÚO Minulé ÚO
Brutto Korekce Netto Netto
  Aktiva celkem 195.180 -22.096 173.084 172.985
B. Stálá aktiva 193.462 -22.096 171.366 169.368
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 63 -63 0 0
B.I.2. Ocenitelná práva 63 -63 0 0
B.I.2.1. Software 63 -63 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 22.968 -16.733 6.235 6.831
B.II.1. Pozemky a stavby 12.921 -8.132 4.789 5.138
B.II.1.1. Pozemky 2.173 0 2.173 2.173
B.II.1.2. Stavby 10.748 -8.132 2.616 2.965
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 8.847 -8.601 246 493
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1.200 0 1.200 1.200
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 170.431 -5.300 165.131 162.537
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 167.836 -5.300 162.536 162.536
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2.595 0 2.595 1
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 2.595 0 2.595 1
C. Oběžná aktiva 1.683 0 1.683 3.595
C.II. Pohledávky 425 0 425 1.091
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 425 0 425 1.091
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 0 1 716
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 424 0 424 375
C.II.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 295 0 295 276
C.II.4.5. Dohadné účty aktivní 129 0 129 99
C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0
C.IV. Peněžní prostředky 1.258 0 1.258 2.504
D. Časové rozlišení aktiv 35 0 35 22
D.1. Náklady příštích období 35 0 35 22

 Rozvaha ke dni 31.12.2022 v celých tisících Kč - PASIVA

  Pasiva Stav v
běžném ÚO
Stav v
minulém ÚO
  Pasiva celkem 173.084 172.985
A. Vlastní kapitál 171.000 172.409
A.I. Základní kapitál 147.924 147.924
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 24.484 25.323
A.IV.1. Nerozdělený zisk, nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 24.484 25.323
A.V. Výsledek hospod. běžného úč. období (+/-) -1.408 -838
B.+C. Cizí zdroje 2.084 576
C. Závazky 2.084 576
C.I. Dlouhodobé závazky 0 0
C.II. Krátkodobé závazky 2.084 576
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 120 153
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 1.468 81
C.II.8. Závazky ostatní 496 342
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 22 79
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 463 263
C.II.8.7. Jiné závazky 11 0