Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

Hospodaření společnosti

Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2023. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023, rozvaha ke dni 31.12.2023 a příloha k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavená k 31.12.2023 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (8,69MB).

Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč

  Položka Skutečnost v ÚO
běžném minulém
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 858 648
A. Výkonová spotřeba 1.081 1.325
A.2. Spotřeba materiálu a energie 250 236
A.3. Služby 831 1.089
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0
C. Aktivace 0 0
D. Osobní náklady 0 0
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 627 -4.405
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé 627 595
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné 0 0
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 0 -5.000
III. Ostattní provozní výnosy 0 0
III.3. Jiné provozní výnosy 0 0
F. Ostatní provozní náklady 125 5.129
F.3. Daně a poplatky 25 18
F.5. Jiné provozní náklady 100 5.111
* Provozní výsledek hospodaření -975 -1.401
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 22
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 0 22
J. Nákladové úroky a podobné náklady 70 11
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 70 11
VII. Ostatní finanční výnosy 13 31
K. Ostatní finanční náklady 39 49
* Finanční výsledek hospodaření -96 -7
** Výsledek hospodaření před zdaněním -1.071 -1.408
*** Výsledek hospodaření za účetní období -1.071 -1.408
* Čistý obrat za účetní období 871 701

Rozvaha ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč - AKTIVA

  Aktiva Běžné ÚO Minulé ÚO
Brutto Korekce Netto Netto
  Aktiva celkem 195.742 -22.723 173.019 173.084
B. Stálá aktiva 194.152 -22.723 171.429 171.366
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 63 -63 0 0
B.I.2. Ocenitelná práva 63 -63 0 0
B.I.2.1. Software 63 -63 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 23.658 -17.360 6.298 6.235
B.II.1. Pozemky a stavby 12.921 -8.457 4.464 4.789
B.II.1.1. Pozemky 2.173 0 2.173 2.173
B.II.1.2. Stavby 10.748 -8.457 2.291 2.616
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 9.537 -8.903 634 246
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1.200 0 1.200 1.200
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 170.431 -5.300 165.131 165.131
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 167.836 -5.300 162.536 162.536
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2.595 0 2.595 2..595
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 2.595 0 2.595 2.595
C. Oběžná aktiva 1.539 0 1.539 1.683
C.II. Pohledávky 787 0 787 425
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 787 0 787 425
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 0 1 1
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 786 0 786 424
C.II.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 635 0 635 295
C.II.4.5. Dohadné účty aktivní 115 0 115 129
C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0
C.IV. Peněžní prostředky 752 0 752 1.258
D. Časové rozlišení aktiv 51 0 51 35
D.1. Náklady příštích období 51 0 51 35

 Rozvaha ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč - PASIVA

  Pasiva Stav v
běžném ÚO
Stav v
minulém ÚO
  Pasiva celkem 173.019 173.084
A. Vlastní kapitál 169.929 171.000
A.I. Základní kapitál 147.924 147.924
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 23.076 24.484
A.IV.1. Nerozdělený zisk, nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 23.076 24.484
A.V. Výsledek hospod. běžného úč. období (+/-) -1.071 -1.408
B.+C. Cizí zdroje 3.090 2.084
C. Závazky 3.090 2.084
C.I. Dlouhodobé závazky 0 0
C.II. Krátkodobé závazky 3.090 2.084
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 130 120
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 1.088 68
C.II.8. Závazky ostatní 390 485
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 0 22
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 390 463
C.II.8.7. Jiné závazky 0 0