Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

Hospodaření společnosti

Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2016. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016 a Rozvaha ke dni 31.12.2016 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (3,65 MB).

Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016 v celých tisících Kč

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2015)
Výkony 370 599
Výkonová spotřeba 985 1.090
Přidaná hodnota -615 -491
Osobní náklady 0 0
Daně a poplatky 43 41
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 513 1.285
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)
4.000 3.000
Ostattní provozní výnosy 0 0
Ostatní provozní náklady 2 1
Provozní výsledek hospodaření -3.865 -4.818
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0
Výnosové úroky 1.219 946
Nákladové úroky 0 0
Ostatní finanční výnosy 139 -22
Ostatní finanční náklady 110 27
Finanční výsledek hospodaření 1.249 897
Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2.616 -3.921
Výsledek hospodaření za účetní období -2.616 -3.921

Rozvaha ke dni 31.12.2016 v celých tisících Kč - AKTIVA

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2015)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 201.162 -26.656 174.506 180.699
Dlouhodobý majetek 164.912 -16.656 148.256 151.094
- dlouhodobý nehmotný majetek 237 -237 0 0
- dlouhodobý hmotný majetek 25.438 -16.419 9.019 11.857
- dlouhodobý finanční majetek 139.237 0 139.237 139.237
Oběžná aktiva 36.225 -10.000 26.225 29.560
- krátkodobé pohledávky 14.781 -4.000 10.701 14.602
Krátkodobý finanční majetek 21.444 -6.000 15.444 14.958
Krátkodobé cenné papíry a podíly 19.600 -6.000 13.600 13.600
Časové rozlišení 25 0 25 45

 Rozvaha ke dni 31.12.2016 v celých tisících Kč - PASIVA

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2015)
Pasiva celkem 174.506 180.699
Vlastní kapitál 173.994 176.610
- základní kapitál 147.924 147.924
- rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 3.714
- výsledek hospodaření minulých let 28.686 28.893
- výsledek hospod. běžného úč. období -2.616 -3.921
Cizí zdroje 512 4.089
- krátkodobé závazky 512 4.089
- bankovní úvěry a výpomoci 0 0
Časové rozlišení 0 0