OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

Hospodaření společnosti

Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2020. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020 a Rozvaha ke dni 31.12.2020 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (5,66 MB).

Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020 v celých tisících Kč

  Položka Účetní období
Sledované Minulé (2019)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1.400 1.250
A. Výkonová spotřeba 743 695
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0
C. Aktivace 0 0
D. Osobní náklady 79 0
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 602 994
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé 602 494
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné 0 500
III. Ostattní provozní výnosy 54 1
F. Ostatní provozní náklady 42 42
F.3. Daně a poplatky 42 41
* Provozní výsledek hospodaření -12 -480
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 25 142
VII. Ostatní finanční výnosy 22 0
K. Ostatní finanční náklady 33 50
* Finanční výsledek hospodaření 14 92
** Výsledek hospodaření před zdaněním 2 -388
*** Výsledek hospodaření za účetní období 2 -388
* Čistý obrat za účetní období 1.501 1.393

Rozvaha ke dni 31.12.2020 v celých tisících Kč - AKTIVA

  Aktiva Běžné účetní období Minulé (2019)
Brutto Korekce Netto
  Aktiva celkem 200.272 -26.523 173.749 173.751
B. Stálá aktiva 191.592 -21.523 170.069 161.670
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 237 -237 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 23.518 -15.986 7.532 8.133
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 167.837 -5.300 162.537 153.537
C. Oběžná aktiva 8.654 -5.000 3.654 12.051
C.II. Pohledávky 5.523 -5.000 523 8.687
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 5.523 -5.000 523 8.687
C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0
D. Časové rozlišení aktiv 26 0 26 30
D.1. Náklady příštích období 26 0 26 30

 Rozvaha ke dni 31.12.2020 v celých tisících Kč - PASIVA

  Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2019)
  Pasiva celkem 173.749 173.751
A. Vlastní kapitál 173.247 173.245
A.I. Základní kapitál 147.924 147.924
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 25.321 25.709
A.V. Výsledek hospod. běžného úč. období (+/-) 2 -388
B.+C. Cizí zdroje 502 506
C. Závazky 502 506
C.I. Dlouhodobé závazky 0 0
C.II. Krátkodobé závazky 502 506
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 135 193
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 19 63
C.II.8. Závazky ostatní 348 250