Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

INFORMACE O NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Představenstvo společnosti REDASH a.s., se sídlem Branická 1881/187, Praha, IČO 44012080, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3886 informuje, že řádná valná hromada, které se konala dne 21. 6. 2024, schválila návrh představenstva o nabytí vlastních akcií společnosti, podle § 301 zákona o obchodních korporacích, a to za těchto podmínek:

  • nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 60.000 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč,
  • doba, po kterou může společnost na základě pověření valné hromady akcie nabývat: do 21. 6. 2025,
  • nejvyšší a nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt: 700 Kč/ 1 ks akcie.

Nabytí vlastních akcií společností bude realizováno formou veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií dle § 322 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Další informace:

Podmínky pro nabytí vlastních akcií stanovené v § 301 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou splněny, a společnost si také nabytím vlastních akcií nepřivodí úpadek.

O dalších podmínkách a způsobu realizace nabývání vlastních akcií rozhodne představenstvo společnosti a veřejný návrh smlouvy uveřejní způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (tj. zveřejněním na internetových stránkách společnosti www.redash.cz a v Obchodním věstníku), a to nejpozději do 2 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady o nabytí vlastních akcií společností.

V Praze dne 8.7.2024