OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti REDASH, a.s., se sídlem Praha 4, Branická 1881/187, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3886, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2021 od 9.00 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

Program:

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, roční účetní závěrka za rok 2020, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
 4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
 5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
 6. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
 7. Změna stanov společnosti
 8. Prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti
 9. Závěr

Prezence účastníků bude probíhat od 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, zmocněnec je povinen předložit též úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, není-li statutárním zástupcem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2020 včetně účetní závěrky za rok 2020 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti www.redash.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2020 (v tis. Kč)
 • Aktiva celkem: 173.749
 • Stála aktiva: 170.069
 • Oběžná aktiva: 3.654
 • Časové rozlišení aktiv: 26
 • Pasiva celkem: 173.749
 • Vlastní kapitál : 173.247
 • Cizí zdroje: 502
 • Časové rozlišení pasiv: 0
Hospodářský výsledek: 2

Plné znění dokumentace k ŘVH společnosti ve formátu PDF:

 1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti REDASH, a.s. - plné znění (velikost  114 kB)
 2. Výroční zpráva za rok 2020 (velikost 5,66 MB)