Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Správce

 1. Správcem vašich osobních údajů je REDASH, a.s., Branická 1881/187, 140 00 Praha 4 - Krč, e-mail: info@redash.cz, ID datové schránky: irefy9z (dále jen „Společnost“).
 2. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci, jejími společníky či statutárním orgánem, případně zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

Zpracovávané osobní údaje

 1. Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu, resp. poskytnout jinou službu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem. 
 2. Společnost zpracovává vaše následující osobní údaje:
  1. pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva:
   • jméno a příjmení,
   • adresu,
   • e-mailovou adresu,
   • telefonní číslo,
   • bankovní spojení,
   • IČO a DIČ (u podnikající FO),
   • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
   • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany,
  2. pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali:
   • jméno a příjmení,
   • e-mailovou adresu,
  3. pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář nebo recenzi:
   • Jméno a příjmení,
   • E-mailovou adresu,
 3. Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat:
  1. pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva - za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací.

  Zákonným důvodem zpracování je tedy:

   1. splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
   2. splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR),
   3. oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR), tj. zejména přímý marketing, kdy vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.),
   4. udělení souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) např. pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží nebo služeb třetích osob,
  1. pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení vašeho souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.
  2. pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Doba uložení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu:
  1. v případě uzavření smlouvy budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu nebo zboží; máte však kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  2. v případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů,
  3. v případě, kdy jste pouze vyplnili kontaktní formulář, nedošlo-li k následnému uzavření smlouvy, po dobu 3 let, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.
 2. Nesouhlas (námitku) se zpracováním vašich osobních údajů můžete zaslat Společnosti písemně na adresu Společnosti či e-mailem na adresu info@redash.cz.

Další příjemci osobních údajů

 1. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:
  • dodavatelé externích služeb pro Společnost jako např. poskytovatelé účetních služeb, daňoví poradci, auditoři,
  • provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti jako např. poskytovatelé webových stránek a poskytovatelé webových analytických služeb.
 2. V případě, kdy jste se Společností uzavřeli smlouvu, mohou vaše osobní údaje zpracovávat také:
  • v nezbytně nutném rozsahu i advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
  • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
  • poskytovatelé platebních brán,
  • dopravci,
  • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy,
  • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.
 3. Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

 1. V rámci zpracování osobních údajů Společností máte právo:
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Společnost zpracovává,
  • požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u Společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
  • odvolat souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
  • v případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu Společnosti (čl. III odst. 1) vznést námitku,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.