Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

Výzva k převzetí akcií společnosti REDASH, a.s. v dodatečné lhůtě

Společnost REDASH, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČO: 44012080, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3886 (dále jen "Společnost") oznamuje, že valná hromada Spolenčosti dne 4.10.2001 rozhodla o změně podoby akcií Společnosti v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě akcie 500 Kč, na akcie v listinné podobě.

Společnost vyzvala akcionáře k převzetí listinných akcií dne 24.10.2001, výzvou zveřejněnou v Obchodním věstníku a výzvou zveřejněnou dne 2.11.2001 v Lidových novinách. Výzva pro akcionáře byla také dne 24.10.2001 uveřejněna na vývěsce v sídle Společnosti. Akcionáři byli vyzváni, aby si listinné akcie převzali do jednoho roku s upozorněním, že po uplynutí lhůty může Společnost přistoupit k prodeji nevyzvednutých listinných akcií.

Společnost tímto dodatečně vyzývá své akcionáře, kteří tak doposud neučinili, k převzetí listinných akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 500 Kč, a to v dodatečné lhůtě, která je stanovena od 1.3.2024 do 30.6.2024.

Akcionáři si mohou listinné akcie Společnosti převzít v sídle Společnosti, každou pracovní středu v době od 14:00 hod. do 16:00 hod., a to výhradně po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle: +420 222 741 103.

Akcie, které si akcionáři nepřevezmou ani v dodatečné lhůtě určené Společností, budou prodány a výtěžek z prodeje bude, po započtení pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s prodejem jimi nepřevzatých akcií, vyplacen těmto dotčeným akcionářům.

Další technické a organizační podrobnosti jsou průběžně aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách Společnosti: www.redash.cz.

V Praze dne 31.1.2024
REDASH, a.s.

Doplňující informace zobrazeny na webových stránkách společnosti

  1. Společnost upozorňuje, že akcionářům vlastnícím více než 1 akcii bude vydána hromadná listina nahrazující tyto akcie.
  2. K převzetí akcií Společnosti je nezbytné předložit platný doklad totožnosti.
  3. Akcie mohou být vydány též zástupci akcionáře, předloží-li plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře; vzor této plné moci je dostupný na internetových stránkách Společnosti: https://www.redash.cz....
  4. Pokud oprávnění zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti, je nutné rovněž doložení této skutečnosti.
  5. Pokud akcionář své akcie zdědil, je nutné Společnosti před sjednáním termínu nejdříve zaslat příslušné dědické usnesení, ze kterého bude dědictví akcií Společnosti vyplývat. Postačí, pokud zašlete scan příslušného dědického usnesení na e-mailovou adresu info@redash.cz. Kromě úvodní části, kde je uveden zemřelý původní akcionář a dědic / dědicové a dále části, kde je konkrétně zmíněno, který dědic akcie Společnosti nabyl, lze dědické usnesení anonymizovat. Pokud by dědické řízení stále probíhalo, prosím kontaktujte Společnost na uvedené e-mailové adrese, bude dohodnut vhodný postup.

V Praze dne 31.1.2024
REDASH, a.s.