Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

Hospodaření společnosti

Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2017. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2017 a Rozvaha ke dni 31.12.2017 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (3,81 MB).

Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2017 v celých tisících Kč

 PoložkaÚčetní období
SledovanéMinulé (2016)
II. Výkony 467 370
B. Výkonová spotřeba 732 985
+ Přidaná hodnota -265 -615
C. Osobní náklady 0 0
D. Daně a poplatky 35 43
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1.049 513
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)
0 4.000
IV. Ostattní provozní výnosy 275 0
H. Ostatní provozní náklady 277 2
* Provozní výsledek hospodaření -1.351 -3.865
X. Výnosové úroky 572 1.219
XI. Ostatní finanční výnosy 135 139
O. Ostatní finanční náklady 16 110
* Finanční výsledek hospodaření 691 1.249
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -660 -2.616
*** Výsledek hospodaření za účetní období -660 -2.616

Rozvaha ke dni 31.12.2017 v celých tisících Kč - AKTIVA

 AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2016)
BruttoKorekceNetto
  Aktiva celkem 201.520 -27.705 173.815 174.506
B. Dlouhodobý majetek 164.912 -17.705 147.207 148.256
B.I. - dlouhodobý nehmotný majetek 237 -237 0 0
B.II. - dlouhodobý hmotný majetek 25.438 -17.468 7.970 9.019
B.III. - dlouhodobý finanční majetek 139.237 0 139.237 139.237
C. Oběžná aktiva 36.583 -10.000 26.583 26.225
C.II. Pohledávky 14.964 -4.000 10.946 10.781
C.II.1. - dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
C.II.2. - krátkodobé pohledávky 14.946 -4.000 10.946 10.781
C.III. Krátkodobý finanční majetek 19.600 -6.000 13.600 13.600
D. Časové rozlišení aktiv 25 0 25 25
D.1. Náklady příštích období 25 0 25 25

 Rozvaha ke dni 31.12.2017 v celých tisících Kč - PASIVA

 PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2016)
  Pasiva celkem 173.815 174.506
A. Vlastní kapitál 173.333 173.994
A.I. - základní kapitál 147.924 147.924
A.IV. - výsledek hospodaření minulých let 26.069 28.686
A.V. - výsledek hospod. běžného úč. období (+/-) -660 -2.616
B.+C. Cizí zdroje 482 512
C. Závazky 482 512
C.II. - krátkodobé závazky 482 512
  - bankovní úvěry a výpomoci 0 0
C.II.8. Závazky ostatní 251 290